letter, From: Piotrowski, Kajetan To: Piotrowski, Sophie in Petrikan (Poland) - Sachsenhausen 11 May 1941

WWIICCC-0321i.jpg
WWIICCC-0321ii.jpg
WWIICCC-0321iii.jpg

Tabs